Disclaimer

Voorwerp van de Gebruikersovereenkomst

Door gebruik te maken van de diensten van Nautasign verklaart u kennis te hebben genomen van de volledige algemene voorwaarden en verklaart u tevens akkoord te gaan met de volledige inhoud van deze algemene voorwaarden waardoor Nautasign niet verantwoordelijk kan worden gehouden voor de in deze algemene voorwaarden genoemde artikelen, leden en subleden.

Toepasselijk recht

Op deze website, en alle juridische betrekkingen die uit het gebruik van deze website mochten voortvloeien, is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen waartoe het gebruik van deze website aanleiding mocht geven zullen bij uitsluiting worden berecht door de door ons uitgekozen bevoegde rechter.

Aansprakelijkheid

Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade, van welke aard ook en onder welke naam ook, die mocht voortvloeien uit het gebruik van deze website. Door uw gebruik vrijwaart u ons uitdrukkelijk van elke aansprakelijkheid.

Inhoud

De inhoud en vormgeving van deze pagina’s vallen onder het auteursrecht van Nautasign of worden gebruikt met toestemming van derde auteursrechthouders. Reproductie is verboden, tenzij onder naleving van de volledige Copyright Notice. De volledige Copyright Notice maakt deel uit van onderhavige voorwaarden.

Externe inhoud

Nautasign kan ook links naar andere websites bevatten. Die links worden aangeboden met het oog op verdere informatie en niet ten teken dat Nautasign deze websites en/of hun inhoud aanprijst of onderschrijft; Nautasign draagt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van de gekoppelde website.

Privacy

Nautasign Privacyverklaring maakt deel uit van onderhavige voorwaarden.

Wijziging van de algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden mogen ten aller tijden worden aangepast zonder de bezoeker hiervan op de hoogte te stellen. Daarom word u aangeraden de algemene voorwaarden gaarne tijd te controleren op wijzigingen


Volledige Copyright Notice

Op de inhoud van deze pagina's rust het auteursrecht van Nautasign. Gehele of gedeeltelijke overname van de inhoud in eender welke vorm is verboden, tenzij een dergelijke reproductie geschiedt op grond van de volgende toestemmingsvoorwaarden:

Toestemming tot kopiëren voor louter persoonlijk gebruik
U mag gedeelten van de inhoud afdrukken of laden op een plaatselijke harde schijf voor persoonlijk gebruik.

Toestemming tot kopiëren voor beperkte doeleinden
U mag gedeelten van de inhoud kopiëren ten bate van de persoonlijke informatie van individuele derde partijen, mits:

* u de website vermeldt als bron van de betreffende informatie; en
* u de derde partij in kennis stelt van deze gebruiksvoorwaarden en de derde partij instemt met naleving van die voorwaarden.

Deze toestemming tot kopiëren staat evenwel niet toe dat de inhoud in zijn geheel of gedeeltelijk wordt opgenomen in een ander werk of in een andere publicatie in welke vorm ook zonder voorafgaande toestemming van auteur. Zonder beperkingen te stellen aan het voorgaande, mag geen enkel gedeelte van de website:

* worden verdeeld of gekopieerd voor commerciële doeleinden; noch
* worden gereproduceerd, doorgezonden of opgeslagen in of naar een andere website of een ander systeem voor elektronische raadpleging.


Privacyverklaring

Nautasign kan u vragen bepaalde informatie te verschaffen wanneer u deze website raadpleegt. Nautasign mag deze informatie aan derden verschaffen indien Nautasign hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Nautasign verwerken.

Statistische informatie

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden doorGoogle Inc.(“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op Uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over Uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Andere websites

De website kan links bevatten om het de gebruiker gemakkelijker te maken andere websites te raadplegen. Als de gebruiker deze links gebruikt om deze website te verlaten en de website van een derde partij bezoekt, kan Nautasign geen enkele controle uitoefenen op die website. Nautasign kan evenmin instaan voor de bescherming en de privacy van informatie die gebruikers hebben verstrekt bij hun bezoek aan websites van derden. Gebruikers dienen zelf behoedzaamheid te betrachten en de privacyverklaring te raadplegen die geldt voor de website in kwestie.


Maildisclaimer

De informatie verzonden met dit e-mailbericht is vertrouwelijk en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Nautasign niet toegestaan. Nautasign staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mailbericht, noch voor een tijdig ontvangst daarvan. Nautasign kan niet garanderen dat een verzonden e-mailbericht vrij is van virussen, noch dat e-mailberichten worden overgebracht zonder inbreuk of tussenkomst van onbevoegde derden. Aan dit e-mailbericht en/of meeverzonden bestanden kunnen geen rechten worden ontleend. Indien bovenstaand e-mailbericht niet aan u is gericht, verzoeken wij u vriendelijk doch dringend het emailbericht te retourneren aan de verzender en het origineel en eventuele kopieën te verwijderen en te vernietigen.

Items toegevoegd aan vergelijker
Geen producten geselecteerd.