Algemene voorwaarden

van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid NAUTA SIGN B.V., gevestigd te Ede;

Artikel 1 - Toepasselijkheid
1. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zijn onderhavige voorwaarden van toepassing op al onze aanbiedingen, adviezen, met ons gesloten overeenkomsten en alle door ons en voor ons verrichte werkzaamheden. Afwijkingen van deze voorwaarden binden ons pas wanneer deze schriftelijk door ons zijn bevestigd.

2. Deze voorwaarden treden in de plaats van en sluiten uit alle voorwaarden, die door onze contractspartner zijn of zullen worden gesteld.

Artikel 2 - Aanbiedingen en bevestigingen van orders
1. Alle offertes, prijsopgaven en adviezen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen en gebaseerd op de door onze contractspartner verstrekte gegevens. Een offerte is gedurende één maand geldig.

2. Indien met ons uiteindelijk geen overeenkomst tot stand komt, hebben we het recht om alle kosten die we hebben moeten maken om een offerte, advies of prijsopgave te doen, waaronder begrepen de kosten van het doen van onderzoek, metingen en testen, het vervaardigen van tekeningen, ontwerpen etc, in rekening te brengen aan degene die om een offerte, advies of prijsopgave heeft gevraagd.

Artikel 3 - Overeenkomst
1. Alle opdrachten en orders, door onze contractspartner alsmede diens vertegenwoordiger of tussenpersonen gegeven, binden ons pas nadat wij deze schriftelijk hebben bevestigd.

2. De overeenkomst wordt geacht tot stand te zijn gekomen op de datum van verzending van onze opdrachtbevestiging, dan wel op de datum van ontvangst van de door onze contractspartner voor akkoord getekende offerte, prijsopgave of overeenkomst dan wel op de datum dat wij een overeenkomst hebben getekend, dan wel op de datum waarop wij bij contante verkoop aan onze leveringsverplichtingen hebben voldaan.

3. De inhoud van een met ons gesloten overeenkomst is beperkt tot hetgeen schriftelijk is overeengekomen. Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzingen in de overeenkomst zijn slechts bindend, indien wij deze schriftelijk hebben bevestigd.

4. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen geldt als onze contractpartner degene aan wie offerte, prijsopgave of opdrachtbevestiging is gedaan, dan wel degene die gebaat is bij de verkoop en/of plaatsing en/of bewerking van door ons geleverde zaken en/of verrichte werkzaamheden.

5. Indien onze contractpartner is aan te merken als een rechtspersoon zijn, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, daarnaast de leden van het bestuur hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen, voortvloeiende uit de met ons gesloten overeenkomst. Zulks geldt eveneens ten aanzien van de echtgenoot van de contractpartner aan wie geen beroep op enigerlei huwelijksvoorwaarden toekomt.

Artikel 4 - Omvang van de overeenkomst/het aangenomen werk, meer –en minderwerk
1. De omvang van de overeenkomst is beperkt tot hetgeen schriftelijk is overeengekomen of tot hetgeen bij contante betaling cq levering uit voorraad door ons is geleverd cq gepresteerd.

2. Alle wijzigingen in de overeenkomst, hetzij door bijzondere opdracht van onze contractspartner hetzij als gevolg van de omstandigheid dat de door contractspartner verstrekte gegevens niet overeenstemmen met een eerdere opgave worden, indien daaruit meerkosten ontstaan, afzonderlijk in rekening gebracht. Meer– en minderwerk zal worden verrekend.

3. In geval een overeenkomst de verkoop en/of het in licentie geven van software en/of computersystemen betreft zal, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, het gebruik van de geleverde zaken beperkt zijn tot de door de opdrachtgever aangewezen werkplek. Het is de opdrachtgever uitdrukkelijk verboden al of niet ten eigen behoeve de software en/of licenties al of niet in gekopieerde vorm elders binnen zijn bedrijf te gebruiken, dan wel al of niet om niet ten gebruik te geven aan derden. Overtreding van het in dit lid van dit artikel bepaalde geeft ons het recht tot ontbinding van deze overeenkomst en volledige schadevergoeding, onverminderd het verder in deze voorwaarden bepaalde.

Artikel 5 - Levertijd en levering
1. Onze leveringen vinden plaats af magazijn/bedrijf.

2. Levertijden voor de door ons te verrichten werkzaamheden en te leveren zaken worden slechts bij benadering opgegeven, onder voorbehoud van ongestoorde voortgang van de werkzaamheden en aanvoer van zaken en materialen, daaronder begrepen de door onze contractpartner en onze toeleveranciers aan te leveren zaken en gegevens. Ingeval van vertraging zullen we zo mogelijk een nieuwe termijn opgeven waarbinnen levering/prestatie zal plaatsvinden.

3. Overschrijding van enige overeengekomen (leverings-) termijn ontslaat onze contractspartner niet van zijn verplichtingen uit enige met ons gesloten overeenkomst. Hij verkrijgt daardoor evenmin het recht de overeenkomst te ontbinden c.q. te annuleren, enige aanspraak op schadevergoeding, ook niet na ingebrekestelling, noch het recht op het al dan niet met rechterlijke machtiging verrichten of doen verrichten van werkzaamheden ter uitvoering van de overeenkomst, één en ander tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Onze contractspartner vrijwaart ons voor alle aanspraken die derden jegens ons terzake geldend maken, ongeacht of deze aanspraken zijn gebaseerd op door de contractspartner met derden gesloten overeenkomsten.

4. Enige overeengekomen termijn begint te lopen vanaf de datum van totstandkoming van de met ons gesloten overeenkomst, doch niet voor de dag waarop alle van onze contractspartner afkomstige of door hem aan te leveren documenten, gegevens, materialen en informatie met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst aan ons ter beschikking staan. De leveringstermijn wordt gestuit zodra de zending gereed staat voor verzending.

5. Levering in gedeelten is ons steeds toegestaan. Facturen met betrekking tot gedeeltelijke leveringen moeten worden voldaan binnen de daarvoor geldende betalingstermijn.

6. In geval van levering op afroep dient de gehele bestelling binnen een maand na onze gereed melding te worden afgenomen. Bij overschrijding van deze termijn is het ons toegestaan het nog bij ons opgeslagen deel van de bestelling, na voorafgaande schriftelijke kennisgeving, bij onze contractspartner voor diens rekening af te leveren. Wordt de afnametermijn door onze contractspartner overschreden, dan zijn wij gerechtigd 2% van het factuurbedrag voor iedere maand of gedeelte daarvan als opslagkosten aan onze contractspartner in rekening te brengen, zulks vanaf de datum dat de levering afleveringsgereed is.

Artikel 6 - Omvang van de levering, kwaliteit, kwantiteit, afmeting, gewicht e.d.
1. De door ons te leveren zaken en te verrichten werkzaamheden worden geleverd/uitgevoerd met inachtneming van de door ons of onze toeleverancier opgegeven toleranties voor wat betreft afmetingen, gewichten, kleuren, design, lettertype, dikte, hardheid, kwaliteit, verdere uitvoering e.d. Wij zijn niet aansprakelijk voor afwijkingen van kleuren, kwaliteit, design, gewichten, afmetingen, lettertype, dikte, hardheid, verdere uitvoering e.d. Deze worden slechts bij benadering opgegeven. Geringe afwijkingen van de gebruikelijke toleranties zijn nimmer een grond voor schadevergoeding van onze contractspartner op ontbinding van de overeenkomst.

2. Toleranties van maximaal 3% met betrekking tot de door ons geleverde hoeveelheden zijn toegestaan.

3. Voor zaken die door ons worden geleverd zonder dat we een verdere bewerking uitvoeren dan installatie gelden uitsluitend de door de fabrikant/producent opgegeven specificaties en toleranties. Wij zijn niet aansprakelijk voor afwijkingen van door de fabrikant/producent opgegeven specificaties.

4. De kosten voor het opnemen van maten, gewichten e.d., het plaatsen cq. bevestigen van materialen, alsmede andere extra te verrichten werkzaamheden komen voor rekening van onze contractspartner, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

5. Door ons geleverde applicatiesoftware zal nooit geheel vrij van fouten kunnen zijn.

Artikel 7 - Verzending en verpakking
1. De zaken zijn voor rekening en risico van onze contractspartner vanaf het moment dat de leveringen ons bedrijf verlaten, dan wel verzendklaar zijn. Wij zijn niet gehouden de goederen voor eigen rekening te verzekeren, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

2. Indien wij voor verzending zorgen, zijn wij vrij in de keuze van het vervoermiddel, ook indien het vervoer door de contractspartner wordt bekostigd. Bij verzending naar meerdere bestemmingen hebben we het recht telkens een afzonderlijke afrekening op te stellen.

3. Voor verzending binnen de Benelux worden € 15,00 aan handelings- en verzendkosten in rekening gebracht. Voor expresszendingen, same day zendigngen of zendingen buiten de benelux worden altijd additionele verzendkosten in rekening gebracht, alsmede zendingen met artikelen die breder zijn dan 2 meter. 

4. Bij vertraging in het afnemen of afroepen van een bestelling door onze contractspartner en in geval van andere, niet aan ons te wijten oorzaken gaat het risico op onze contractspartner over op het moment dat hem wordt gemeld dat de bestelling verzendingsklaar is.

5. De geleverde zaken dienen, indien zij niet meer dan onbeduidende gebreken vertonen, door onze contractspartner te worden afgenomen. Kisten en andere verpakkingsmaatregelen moeten voor de overname worden onderzocht op beschadigingen en diefstal. Beschadigde zendingen mogen van de vervoerder slechts worden aanvaard na schriftelijke vaststelling van de schade. Een gebrek aan een gedeelte van de levering geeft geen recht tot weigering van de gehele levering.

Artikel 8 - Prijzen
1. Alle prijzen zijn, voorzover niet anders is overeengekomen, netto prijzen in euro's:

- exclusief de daarover verschuldigde belastingen, heffingen, gemeentelijke leges en precariokosten, eventuele invoerrechten, taxen, tolrechten of andere lasten;
- exclusief de kosten voor verpakking en emballage.

2. Tenzij anders is overeengekomen zijn de prijzen en voorwaarden, geldend op de dag van afzending cq. ter beschikkingstelling van toepassing. Indien externe omstandigheden zulks noodzakelijk maken zijn we gerechtigd de prijzen voor nog te verrichten werkzaamheden en/of te leveren hoeveelheden te herzien, ook indien reeds een gedeelte van de overeenkomst door ons is uitgevoerd. Een verhoging als in dit artikel omschreven geeft onze contractspartner niet het recht de overeenkomst te ontbinden, noch het recht op enigerlei schadevergoeding.

3. Prijskortingen dienen schriftelijk te zijn overeengekomen, behoudens het hieronder in art. 9 lid 1 bepaalde. Prijskortingen vervallen onmiddellijk zodra onze contractspartner in verzuim is met betrekking tot enige van zijn verplichtingen uit hoofde van welke tussen partijen gesloten overeenkomst dan ook.

4. Door ons in het kader van een opdracht verstrekte zaken of materialen worden ons eigendom. Onze contractspartner kan hieraan nimmer enigerlei recht op korting of provisie ontlenen.

Artikel 9 - Betaling
1. In geval er geen sprake is van verkoop tegen contante betaling dienen onze facturen te worden betaald binnen 1 maand na factuurdatum, zonder aftrek van enige korting op enigerlei schuldvergelijking, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

2. Het is ons steeds toegestaan onder rembours of op vrachtbrief te leveren. Wissels worden in voorkomende gevallen slechts aangenomen indien dit uitdrukkelijk is overeengekomen en slechts tegen een vergoeding van de verdisconteringskosten geaccepteerd en gelden slechts na uitbetaling als werkelijke betaling. Betaling met wissels geeft geen recht op enigerlei korting.

3. Indien onze contractspartner in verzuim is met betrekking tot betalen zijn wij gerechtigd de (verdere) uitvoering van de overeenkomst op te schorten of te ontbinden, zonder dat wij tot enigerlei schadevergoeding of anderszins zijn gehouden. Indien onze contractspartner onze betalingsvoorwaarden niet naleeft worden al onze vorderingen terstond opeisbaar.

4. De betaling van de gehele verschuldigde som wordt onmiddellijk opeisbaar bij non-acceptatie van een wissel of niet-betaling op de vervaldag, of wanneer onze contractspartner in staat van faillissement geraakt, surseance van betaling of toepassing van het wettelijke schuldsaneringsregime WSNP aanvraagt of zijn onder curatele stelling is aangevraagd, dan wel enig beslag op zaken of vorderingen wordt gelegd en wanneer deze overlijdt, in liquidatie treedt of wordt ontbonden.

5. Op ons eerste verzoek zal onze contractspartner voldoende zekerheid stellen voor de nakoming van zijn verplichtingen jegens ons in de vorm van een bankgarantie of anderszins. Voorts zijn wij gerechtigd gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te verlangen. Niet-voldoening aan een daartoe strekkend verzoek geeft ons het recht om de levering of de uitvoering van werkzaamheden op te schorten of de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zonder tot enigerlei schadevergoeding of anderszins te zijn gehouden.

6. Indien het verschuldigde factuurbedrag door onze contractspartner niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan, wordt deze een rente verschuldigd van 1,5% per maand of een gedeelte daarvan, ingaande op de dag waarop de betalingstermijn verstrijkt. Onze contractspartner is in verzuim door het enkele verstrijken van enige overeengekomen termijn tot betaling of nakoming van enige verplichting, zonder dat een afzonderlijke ingebrekestelling is vereist.

7. Indien onze contractspartner in verzuim is met betalen wordt het verschuldigde bedrag voorts verhoogd met de gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten, waaronder begrepen de kosten van rechtskundige bijstand. In ieder geval is de contractspartner 15% buitengerechtelijke incassokosten (exclusief de eventueel daarover verschuldigde belasting) over de hoofdsom en open gevallen rente ex lid 6 van deze bepaling verschuldigd, te vermeerderen met de contractuele of de wettelijke rente over de incassokosten na aanvang van een gerechtelijke procedure, een en ander met een minimum van € 200,= (exclusief de daarover eventueel verschuldigde belasting). Wij zijn niet gehouden aan te tonen dat wij in de uitgaven van de in dit lid bedoelde kosten zijn vervallen.

8. Eventueel door ons gemaakte en door een afzonderlijke factuur in rekening gebrachte aanmaak- en ontwerpkosten dienen binnen de gestelde betalingstermijn te worden voldaan.

9. Wij zijn gerechtigd alle betalingen door of zijdens onze contractspartner in mindering te laten strekken op de oudste openstaande factuur, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 10 - Overmacht en onuitvoerbaarheid van de werkzaamheden
1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat deze tengevolge van aan ons ten tijde van het sluiten van de overeenkomst niet bekende omstandigheden onuitvoerbaar is, zijn wij gerechtigd de overeenkomst zodanig te wijzigen, dat uitvoering mogelijk wordt. De daaruit voortvloeiende meerdere of mindere kosten worden tussen partijen verrekend met dien verstande dat ons een vergoeding voor reeds verrichte werkzaamheden, aangeschafte materialen en gedane leveringen toekomt.

2. Omstandigheden van welke aard dan ook, buiten onze wil en toedoen, die tot gevolg hebben dat uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijs niet van ons kan worden verlangd, gelden voor ons als overmacht en geven ons het recht de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te annuleren of op te schorten tot een nader door ons te bepalen tijdstip, zonder dat wij tot enige schadevergoeding verplicht zijn.

3. Onder overmacht wordt o.a. maar niet uitsluitend verstaan:
Gebrek aan grondstoffen, fabrieksstoring van welke aard dan ook, werkstaking, boycot, uitsluiting van of gebrek aan werknemers/arbeiders, quarantaine, epidemieën, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, staat van beleg, oorlog, oorlogsgevaar, blokkade, verkeersstremming bij spoorwegen, vandalisme, gebrek aan vervoersmiddelen, in- en uitvoerverboden, grote wijzigingen in de valutawaarde van de muntsoort waarin betaling zal plaatsvinden, gehele of gedeeltelijke inbeslagname of vordering van voorraden bij ons of onze toeleveranciers door de burgerlijke of militaire overheid, brand- en stormschade, overstromingen, verkeersstagnatie, transportvertragingen, alle belemmeringen veroorzaakt door maatregelen van overheidswege of van organisaties i.v.m. door deze genomen besluiten of regelingen van organisatorische aard, alsmede onvolledige, niet-tijdige of niet nakoming door toeleveranciers van hun verplichtingen jegens ons, ongeacht de reden of oorzaak van een en ander.

Artikel 11 - Eigendomsvoorbehoud en zekerheden
1. De door ons geleverde zaken en/of verwerkte materialen zijn/worden onze eigendom tot het tijdstip waarop onze contractspartner aan al zijn uit de met ons gesloten overeenkomst voortvloeiende verplichtingen heeft voldaan alsmede in geval van betaling met cheques of wissels tot hun verzilvering. Wij zijn tot dat tijdstip onherroepelijk gemachtigd om alle geëigende maatregelen te treffen om ons wederom in het bezit te doen stellen van betreffende zaken/materialen. Evenwel draagt onze contractspartner vanaf de levering het risico voor alle directe en indirecte schade die aan of door de zaken en/of materialen mochten ontstaan, alsmede voor alle kosten die op de zaken/materialen mochten vallen.

2. Onze contractspartner is gehouden ons eigendomsvoorbehoud aan derden kenbaar te maken. Hij mag de goederen noch in pand geven, noch als zekerheid uit handen geven. In geval van inbeslagname van de zaken dient onze contractspartner ons onverwijld op de hoogte te stellen.

3. In geval door ons geleverde zaken en/of (verwerkte) materialen deel gaan uitmaken van een andere zaak, tast zulks ons eigendomsrecht niet aan. Daarentegen verkrijgen wij de desbetreffende zaak in mede-eigendom tot het bedrag van onze vordering terzake. Op ons eerste verzoek zal onze contractspartner ter bevestiging van ons stille pandrecht een daartoe strekkende akte tekenen en aan ons retourneren.
In geval van door ons geleverde en in een andere zaak ingebouwde apparatuur zijn wij gerechtigd -indien mogelijk- verwijdering c.q. uitbouw te verlangen c.q. te bewerkstelligen voor rekening van contractspartner, teneinde ons weer in het bezit van bedoelde zaken te stellen zonder tot schadevergoeding of anderszins te zijn gehouden.

4. In geval van doorverkoop van de zaken waarop ons eigendomsvoorbehoud rust, worden aan ons onherroepelijk de daaruit ontstane vorderingsrechten afgestaan. Dit geldt ook wanneer de desbetreffende zaken door de derde -koper of verkrijger- worden bewerkt of de zaken aan meerdere afnemers zijn doorverkocht. Op ons eerste verzoek zal onze contractspartner ter bevestiging van de betreffende overdracht van vorderingsrechten een daartoe strekkende akte tekenen en aan ons retourneren. Een en ander dient tot onze zekerheid en beloopt de factuurwaarde van de doorverkochte zaken. Onze contractspartner verbindt zich reeds bij het aangaan van een met ons gesloten overeenkomst onherroepelijk aan alle in deze te stellen vereisten mee te werken.

Artikel 12 - Reclames
1. Eventuele reclames met betrekking tot geleverde zaken, materialen, verrichte werkzaamheden en/of factuurbedragen dienen binnen 8 dagen na levering danwel beëindiging van de werkzaamheden door middel van een aangetekende brief bij ons te zijn ingediend onder een duidelijke opgave van de feiten en omstandigheden waarop de reclame betrekking heeft, bij gebreke waarvan onze contractspartner geen rechten te dier zake zal kunnen doen gelden.

2. Wij zijn slechts gehouden van ingediende reclames kennis te nemen indien onze contractspartner op het moment van indienen van de reclame aan al zijn alsdan jegens ons bestaande leveringen uit welke hoofde dan ook heeft voldaan.

3. Indien een tijdig ingediende klacht met betrekking tot de kwaliteit van door ons geleverde zaken of verrichte werkzaamheden door ons juist wordt bevonden, kunnen wij -bij schade aan zaken enkel na teruggave van de gebrekkige zaak- naar eigen keuze òf de tegenwaarde vergoeden, òf -indien de zaken in gevolg het gebrek voor het in de overeenkomst voorzien gebruik niet onbruikbaar zijn geworden- de minderwaarde vergoeden, danwel verbeteringswerkzaamheden uitvoeren. Onze contractspartner dient ons alle medewerking terzake te verlenen. Onze contractspartner heeft geen recht op (verdere) schadevergoeding, gevolgschade daaronder begrepen. Mocht nakoming van onze verplichtingen niet mogelijk zijn, dan zijn wij niet verder aansprakelijk dan tot ten hoogste een bedrag gelijk aan de waarde van het geleverde. Onze contractspartner is in geval van te behandelen reclames verplicht ons de volledige medewerking te geven waar het het geven van toegang tot de geleverde zaken betreft, alsmede tot het verstrekken van alle benodigde informatie.

4. Zaken die bij ons bedrijf worden afgehaald, worden geacht door of namens onze contractspartner te zijn gecontroleerd en aanvaard. Latere reclames behoeven wij niet in behandeling te nemen. Onze contractspartner kan terzake geen recht tot schadevergoeding of vervangen geldend maken. Verbruikte zaken worden geacht te zijn goedgekeurd en onze contractspartner kan geen recht te dier zake meer geldig maken.

5. Onze contractspartner is niet gerechtigd de nakoming van zijn verplichtingen uit hoofde van een met ons gesloten overeenkomst op te schorten op grond van een ingediende reclame.

6. Behoudens tegenbewijs gelden de door ons op de vrachtbrieven, afleveringsbonnen of dergelijke documenten opgegeven hoeveelheden als juist, met inachtneming van het in art. 6 lid 2 bepaalde.

7. Door ons teruggenomen zaken worden, voor zover wij tot terugname niet zijn gehouden, gecrediteerd voor het bedrag voor hetwelk wij de goederen weder kunnen verkopen. Wij behouden ons het recht voor 15% van de factuurwaarde en de kosten voor eventuele nieuwe vervaardiging aan onze contractspartner in rekening te brengen.

8. Zaken mogen slechts met onze toestemming en binnen 30 dagen worden geretourneerd en wel franco in de originele verpakking. Met toestemming geretourneerde zaken dienen bij retournering vergezeld te zijn van een geleidebon, waarop de naam en adres van onze contractspartner en de reden van retournering zijn vermeld.

Artikel 13 - Garantie
1. Wij trachten op grond van de ons ter beschikking staande gegevens onze contractspartner zo goed mogelijk voor te lichten omtrent het produkt. Het verstrekken van mededelingen omtrent eigenschappen van het produkt of van technische gegevens brengt niet mee dat wij enigerlei garantie omtrent het produkt geven. Voor de geschiktheid van onze produkten voor de door onze contractspartner gestelde doeleinden verstrekken wij geen garantie en zijn wij niet aansprakelijk, tenzij wij de geschiktheid uitdrukkelijk schriftelijk hebben bevestigd. Onze contractspartner is derhalve verplicht de geschiktheid van de zaken voor zijn eigen specifieke doeleinden zelf te onderzoeken.

2. Sommige door ons geleverde inkten bevatten stoffen die schadelijk kunnen zijn voor mens, dier en/of milieu. Zulks vormt geen basis voor aansprakelijkheid aan onze zijde.

3. Er is uitsluitend sprake van een garantie en garantietermijn, te rekenen vanaf de dag van levering c.q. het beëindigen van de werkzaamheden, indien zulks uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. Een door ons verstrekte garantie is beperkt tot herstel of vervanging van de geleverde zaken dan wel ter verbetering van de te verrichten werkzaamheden, een en ander ter keuze van ons. Wij verstrekken uitsluitend dezelfde garantie als onze toeleverancier. De door ons gegeven garantie blijft te allen tijde beperkt tot de door onze toeleverancier/fabrikant verstrekte garantie. Wij hebben het recht een eventuele schadeclaim op de fabrikant aan onze contractspartner over te dragen, die in een dergelijk geval gehouden is aan een zodanige overdracht zijn medewerking te verlenen.

4. Van de door ons gegeven garanties zijn uitgesloten: gebreken of schade te wijten aan normale slijtage, ondeskundig gebruik of gebruik buiten de normale bedrijfsdoeleinden/bedrijfsomstandigheden van onze contractspartner, bedieningsfouten of ingrepen van derden, die zonder onze uitdrukkelijke toestemming werden uitgevoerd. Voorts vervalt de garantie indien zonder onze toestemming door derden zaken zijn geleverd in verband met de door ons gedane (hernieuwde) levering, dan wel met door ons verrichte herstel –en/of verbeteringswerkzaamheden, ten aanzien waarvan het beroep op garantie wordt gedaan.

5. Onze contractspartner kan geen recht uit enige garantie doen gelden, zolang hij niet zelf aan al zijn verplichtingen jegens ons heeft voldaan.

Artikel 14 - Aansprakelijkheid
1. Onze verplichtingen en aansprakelijkheden zijn beperkt tot onze garantieverplichting en zullen zich nimmer verder uitstrekken dan –naar onze keuze- vervanging of reparatie van de geleverde zaken, dan wel herstel van de uitgevoerde werkzaamheden. Wij zijn gerechtigd in plaats van vervanging, herstel of wederuitvoering terzake een financiële vergoeding toe te kennen, die nimmer meer zal bedragen dan het factuurbedrag dat met de gebrekkige zaken of gebrekkige werkzaamheden gemoeid is geweest. Derhalve zijn wij nimmer aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade door onze contractspartner dan wel derden, geleden uit welke hoofde of van welke aard dan ook. Onder schade wordt in dit kader onder meer begrepen schade wegens productieverlies/machinestilstand, gederfde winst en gederfde omzet.

2. Voorts wordt nadrukkelijk alle aansprakelijkheid uitgesloten voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het verwerken van door ons geleverde materialen en of het optreden van storingen in door ons geleverde systemen. De in dit lid bedoelde volledige uitsluiting van aansprakelijkheden betreft eveneens een geleden schade veroorzaakt door ons geleverde zaken, dan wel door ons uitgevoerde werkzaamheden toegebracht aan andere zaken of personen.

3. Voor alle schade en kosten als hierboven bedoeld, is de contractspartij zelf aansprakelijk. Hij vrijwaart ons voor alle aanspraken die derden terzake jegens ons geldend mede te kunnen maken cq. geldend maken.

4. Indien we onverhoopt wegens een gebrek toch aansprakelijk worden gesteld en dientengevolge worden veroordeeld, behouden we ons uitdrukkelijk het recht voor deze schade op onze contractspartij te verhalen. Dit geldt met name indien de contractspartij onoordeelkundig of in strijd met onze voorwaarden en instructies, dan wel strijdig met het doel van de door ons geleverde zaken en/of systemen heeft gehandeld.

5. Bovendien zijn wij eveneens nimmer aansprakelijk voor enigerlei directe dan wel indirecte schade door onze contractspartner geleden, uit welke hoofde of van welke aard dan ook. Onder deze schade wordt begrepen schade die het gevolg is van diefstal en/of braak van de door ons geleverde zaken en software. Mocht het zo zijn dat wij onverhoopt toch aansprakelijk worden gesteld en eveneens kunnen worden veroordeeld voor de schade tengevolge van deze diefstal en/of braak van de door ons geleverde zaken en/of software, dan zal de hoogte van de door ons te betalen schadevergoeding nimmermeer bedragen dan het bedrag dat wij onze opdrachtgever voor deze zaken en/of software in rekening hebben gebracht.

6. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is omdat applicatiesoftware fouten bevatten. Wij zijn in geen geval aansprakelijk voor het verloren gaan van data. Onze contractspartner is er zelf verantwoordelijk voor dat er tijdig back-ups worden gemaakt.

7. Wij zijn in geval van levering van software niet verantwoordelijk voor de aanwezigheid van eventuele bugs en/of de schade die deze bugs eventueel veroorzaken .

8. Voor een overtreding door ons of door ons ingeschakelde derde, waaronder inbegrepen toeleveranciers, van eventueel bestaande industriële –en intellectuele eigendomsrechten of andere rechten, ook voor wat betreft de door onze contractspartner geleverde gegevens en/of verstrekte zaken zijn we niet aansprakelijk. Onze contractspartner dan wel degene die ons om advies, offerte of prijsopgave heeft gevraagd, vrijwaard ons terzake volledig.

Artikel 15 - Industriële en intellectuele eigendomsrechten
1. We behouden ons de industriële en intellectuele eigendomsrechten voor met betrekking tot alle door ons vervaardigde en ontwikkelde machines en software, modellen, tekeningen, schetsen, ontwerpen, foto's, films, afbeeldingen, teksten, beschrijvingen, handleidingen, technieken, hulpstukken, werktuigen, ideeën e.d.

2. Indien met betrekking tot door ons uit te brengen adviezen, offertes of prijsopgaven en met ons gesloten overeenkomsten de hierboven omschreven zaken door ons worden gemaakt, blijven deze te allen tijde ons eigendom, ongeacht of tussen partijen een overeenkomst tot stand komt.

3. Het is onze contractspartner dan wel degene die ons om advies, offerte of prijsopgave heeft gevraagd, verboden door ons vervaardigde of verstrekte zaken zoals hierboven omschreven, zonder onze uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming te kopiëren, te eigen nutte te gebruiken, dan wel aan derden ter inzage of in gebruik te geven.

4. Onze contractspartner, dan wel degene die ons om advies, offerte of prijsopgave heeft gevraagd, is gehouden op ons eerste verzoek binnen de door ons te stellen termijn de door ons ter beschikking gestelde zaken, zoals hierboven omschreven te retourneren.

5. Onze contractspartner dan wel degene die ons advies, offerte of prijsopgave heeft gevraagd, verplicht zich jegens ons de aan ons toekomende industriële en intellectuele eigendomsrechten of andere rechten te respecteren en zich van iedere inbreuk daarop in welke vorm dan ook te onthouden. Deze verplichting strekt zich uit tot zijn personeel, te werk gestelden en relaties. Hij vrijwaart ons voor alle kosten, schade en interessen die het gevolg zijn van een door hemzelf of zijn personeel, te werk gestelden of relaties gemaakte inbreuk op onze in dit artikel bedoelde rechten.

6. Onder de rechten als bedoeld in dit artikel worden tevens begrepen de rechten van onze toeleveranciers cq. de fabrikanten van de door ons geleverde producten. Onze contractspartners, dan wel degene die ons om advies, offerte of prijsopgave gevraagd is verplicht om elke inbreuk op de in dit artikel bedoelde rechten direct aan ons te melden.

7. Indien onze contractspartner, dan wel degene die ons om advies, offerte of prijsopgave heeft gevraagd een uit de uit dit artikel voortvloeiende verplichting cq. niet behoorlijk nakomt, verbeurd deze een direct opeisbare en niet voor rechtelijke matiging vatbare boete van € 10.000 per overtreding en van € 1.000 per dag dat de overtreding voortduurt, onverminderd ons recht om volledige schadevergoeding terzake te vorderen. Compensatie of schuldvergelijking is uitgesloten.

Artikel 16 – Uitsluiting van aansprakelijkheid ingeval van inbewaring of ter be-of verwerking gegeven goederen, opdrachten bij plaatsingswerkzaamheden en opslaginformatie
1. In geval van inbewaring of ter be-of verwerking gegeven zaken is het risico van schade of breuk ten tijde van de opslag en/of bewaring of van de bewerking van de aan ons gegeven zaken, alsmede ten tijde van het transport van de desbetreffende zaken voor rekening van de contractspartner, tenzij uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen.

2. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade, voortvloeiend uit plaatsingsvoorschriften die zonder voorafgaand overleg met ons of tegen ons advies in zijn vastgesteld. Indien de plaatsing wordt opgedragen van materialen of zaken die ons met dit doel door onze contractspartner ter beschikking zijn gesteld, wordt door ons geen enkele aansprakelijkheid voor schade en/of risico aanvaard, ook niet tijdens de montage, voor wat betreft breuk en/of beschadiging van dergelijke materialen en zaken cq het verloren gaan van data. De gebruiker is er zelf verantwoordelijk voor dat er tijdig back-ups worden gemaakt.

3. We aanvaarden voorts geen enkele verantwoordelijkheid voor ontwerpen, tekeningen, adviezen of aanwijzigen van derden dan wel aanwijzingen van onze contractspartner terzake de uitvoering van een overeenkomst.

4. Indien en voorzover er niettegenstaande onze zorgvuldige bewaring van geheime omschrijvingen, tekeningen, codes en systemen deze informatie door derden op onrechtmatige wijze is verkregen, sluiten wij een eventuele aansprakelijkheid onzerzijds uit voor enigerlei terzake door onze opdrachtgever of derden geleden schade.

Artikel 17 - Geheimhoudingsplicht
1. Het is onze contractspartner verboden hetzij gedurende het bestaan van een met ons gesloten overeenkomst, dan wel na beëindiging daarvan op enigerlei wijze aan derden direct of indirect in welke vorm dan ook, enige mededelingen te doen omtrent ons bedrijf of relaties, dan wel omtrent enigerlei kennis verkregen voor, tijdens of na het bestaan van een overeenkomst.

2. Bij overtreding van één der in dit artikel genoemde verplichtingen van onze contractspartner is deze in direct opeisbare en niet voor gerechtelijke matiging vastbare boete aan ons (of onze relaties) verschuldigd van € 10.000,- per overtreding en van € 1.000,- per dat de overtreding voortduurt, onverminderd het recht van ons of onze relaties tot het vorderen van vergoeding van alle terzake geleden directe of indirecte schade, gederfde winsten en dergelijke. Compensatie met enige verplichting van ons jegens onze contractspartner is uitgesloten.

Artikel 18 - Ontbinding
1. Indien onze contractspartner in verzuim is met betrekking tot de nakoming van enige verplichting jegens ons, hij onder curatele wordt gesteld, surseance van betaling of toepassing van het wettelijke schuldsaneringregiem WSNP vraagt of in staat van faillissement wordt verklaard, alsmede ingeval van beslaglegging of fiscale invorderingsmaatregelen bij onze contractspartner, hebben wij het recht de desbetreffende overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst ontbonden te verklaren zonder tot enigerlei schadevergoeding of anderszins te zijn gehouden. In dat geval hebben we het recht tot het vorderen van vergoeding van alle door ons geleden of te lijden schade (incasso) kosten, kosten zaken van reeds verrichte werkzaamheden en/of gedane bestellingen en gederfde winst. De gederfde winst wordt gelijk gesteld aan een kwart van het op de overeenkomst betrekking hebbende (factuur) bedrag.

2. Voorts zijn we gerechtigd ongedaanmaking te vorderen van reeds geleverde prestaties. Ingeval van ontbinding van de overeenkomst door onze contractspartner op grond van zijn faillissement, surseance van betaling of toelating tot het wettelijk schuldsaneringregiem WSNP hebben we eveneens recht op de in dit artikel genoemde schadevergoeding.

Artikel 19 - Inkoopvoorwaarden
1. De inhoud van dit artikel is van toepassing op alle door ons gesloten overeenkomsten betreffende inkoop van zaken en aan ons geleverde, verhuurde, of anderszins ter beschikking gestelde zaken, voor ons verrichte werkzaamheden, alsmede op alle overeenkomsten met door ons ingeschakelde derden in het kader van de uitvoering van één door ons met derden gesloten overeenkomst.

2. Onze in dit artikel bedoelde leverancier is aansprakelijk voor alle schade die wij en/of onze contractspartner mochten lijden tengevolge van tekortkomingen in de nakoming van de verplichtingen van bedoelde leverancier en/of onze contractspartner. Indien wij door onze contractspartner terzake van enigerlei tekortkoming aan bedoelde leverancier te wijten, worden aangesproken, is laatstgenoemde gehouden ons terzake volledig te vrijwaren en schadeloos te stellen.

3. Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele schade tengevolge van annulering, opschorting en/of ontbinding van een met ons contractspartner gesloten overeenkomst. De hier bedoelde leverancier zal terzake enigerlei schade rechtstreeks onze contractspartijen aanspreken en ons terzake volledig vrijwaren en schadeloos stellen.

4. Een door ons bedongen eigendomsvoorbehoud, stilpandrecht, overdracht van vorderingen, industriële en intellectuele eigendomsrechten van ons dan wel onze contractspartner zal/zullen worden gerespecteerd. Wij zullen terzake zonodig volledig worden gevrijwaard en schadeloos gesteld.

5. De aan ons te leveren zaken dienen compleet en voor gebruik gereed te zijn, aan de laatste stand ter techniek te beantwoorden en geschikt te zijn voor het doel waarvoor deze zijn bestemd. Één en ander geldt eveneens met betrekking tot de volledige documentatie ten aanzien van bedoelde zaken.

6. De door ons bij onze opdracht verstrekte gegevens zijn bindend voor de uitvoering van de opdracht; afwijkingen behoeven onze schriftelijke goedkeuring. Door ons aan de leverancier ter beschikking gestelde zaken blijven ons eigendom. Industriële en intellectuele eigendomsrechten dienen te worden gerespecteerd. Voorts worden wij gevrijwaard voor alle tengevolge van een eventuele inbreuk geleden directe en indirecte schade, door onder vervolgschade en winstderving begrepen. Door ons verstrekte informatie en gegevens en dergelijke moeten voor gebruik door de leverancier op hun bruikbaarheid en onderlinge samenhang worden gecontroleerd. Afwijkingen, onjuistheden of onvolledigheden dienen ons onmiddellijk te worden meegedeeld.

7. Leveringen en werkzaamheden dienen te geschieden aan ons bedrijf. Bij overschrijding van een overeengekomen termijn zal onze leverancier ons alle door ons geleden directe en indirecte schade, winstderving en vervolgschade vergoeden. Wij worden volledig gevrijwaard voor aanspraken van derden.

8. Geleverde zaken worden door ons eerst aanvaard, nadat we deze definitief hebben goedgekeurd. We zullen in beginsel binnen één maand na ingebruikstelling beslissen omtrent de eerste goed– of afkeuring. De definitieve goed– of afkeuring zal plaatsvinden binnen drie maanden na ingebruikstelling. Indien de geleverde zaken naar ons oordeel niet aan de overeengekomen eisen voldoen zal de leverancier deze op ons eerste verzoek terugnemen en vervangende zaken leveren, onverminderd ons recht hetgeen is geleverd kosteloos te gebruiken totdat dit is teruggenomen. Pas na definitieve goedkeuring van het geleverde door ons gaat het risico terzake op ons over. Het eigendom van aan ons geleverde zaken gaat bij aflevering op ons over. In geval van terugname van het geleverde zijn wij gerechtigd de eigendom terzake weer op onze leverancier over te dragen.

9. Onze leverancier draagt het risico voor het in uitvoering zijnde werk tot het tijdstip van onze aanvaarding. Hij is verantwoordelijk voor onze eigendommen die hem ter beschikking zijn gesteld en aansprakelijk voor alle terzake door ons eventueel geleden schade.

10. Tenzij anders overeengekomen is betaling van door ons ontvangen facturen verschuldigd binnen een maand na definitieve goedkeuring van het geleverde dan wel de verrichte werkzaamheden.

11. Onze leverancier garandeert ons de goede werking van het geleverde en de juistheid van de verrichte werkzaamheden. Gedurende een jaar na aanvaarding door ons zal hij eventuele gebreken onmiddellijk na kennisgeving kosteloos herstellen. Terzake van herstelwerkzaamheden en –leveranties geldt eveneens een garantieperiode van een jaar nadat bedoelde herstelwerkzaamheden en –leveranties hebben plaatsgevonden.

12. Indien we met inachtneming van het in deze algemene voorwaarden bepaalde een overeenkomst geheel of gedeeltelijk hebben ontbonden of opgeschort, zijn we gerechtigd anderen met de verdere met uitvoering te belasten. Onze leverancier vrijwaart ons voor alle hieruit voortvloeiende directe en indirecte schade, vervolgschade, winstderving, kosten en interessen, één en ander met een minimum van een derde van de door ons aan onze leverancier verschuldigde som.

13. Onze leverancier en door hem ingeschakelde personen dienen zich te houden aan de wettelijke en op ons bedrijventerrein geldende voorschriften, aanwijzingen terzake van de veiligheid e.d. Wij aanvaarden generlei aansprakelijkheid voor enigerlei schade ten gevolge van overtreding hiervan.

14. Voorzover van toepassing zal onze leverancier de werkzaamheden verrichten volgens het door ons goed te keuren ingebruikstellingprogramma en tijdschema. Wijzigingen of afwijkingen ervan behoeven onze voorafgaande schriftelijke goedkeuring.

15. De voortgang van de ingebruikstelling dient wekelijks schriftelijk, vergezeld van een eventuele opgave van meer –en minderwerk aan ons te worden gerapporteerd, één en ander met een deugdelijke specificatie ten aanzien van materialen en werkuren. Slechts aan een door ons goedgekeurde specificatie en rapportage kunnen rechten worden ontleend.

16. Onze leverancier dient, indien wij zulks verlangen, de bedongen werkzaamheden met door ons aan te wijzen derden uit te voeren.

17. Aanvoer en opslag van materialen, werktuigen, gereedschappen e.d. zal slechts geschieden in overleg met en na goedkeuring van ons. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor enige schade hoe dan ook ontstaan of toegebracht aan de eigendommen van onze leverancier.

18. De door onze leverancier in de uitvoering van een met ons gesloten overeenkomst betrokken personen dienen van tevoren aan ons te worden opgegeven. In voorkomende gevallen hebben wij het recht hen de toegang tot ons bedrijf te ontzeggen. Eventuele hieruit voortvloeiende kosten komen ten laste van onze leverancier.

19. Op de in dit artikel bepaalde kan door opdrachtgevers geen beroep worden gedaan. Bovendien kunnen opdrachtgevers daar geen rechten aan ontlenen.

Artikel 20 - Toepasselijk recht en bevoegde rechter
1. Op al onze aanbiedingen, verbintenissen met ons gesloten overeenkomsten en uitvoering ervan is het Nederlandse recht van toepassing.

2. Alle geschillen, gerezen tussen ons en onze contractspartner, waaronder begrepen geschillen betreffende de uitleg van deze algemene voorwaarden en het innen van openstaande vorderingen zullen in eerste instantie worden berecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waar wij onze statutaire vestiging hebben, tenzij wij er om ons moverende redenen de voorkeur aangeven volgens de normale regels der competentie op te treden.

3. Voor ieder van de contracterende partijen is de plaats van uitvoering van diens verplichtingen uit hoofde van tussen partijen gesloten overeenkomsten onze plaats van vestiging.

Artikel 21 - Slotbepalingen
1. We hebben te allen tijde het recht onze rechten en plichten uit hoofde van welke met onze contractspartner gesloten overeenkomst dan ook geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen.

2. Onze contractspartner heeft genoemd recht slechts na van ons verkregen uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

Items toegevoegd aan vergelijker
Geen producten geselecteerd.